സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

തിരുവനന്തപുരം : തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകും. സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം.

ആറുമാസത്തെ കുടിശ്ശികയിൽ നിന്നും രണ്ടുമാസത്തേതാണ് എപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമായത്.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!