ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

എം ജി മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയുടെ ഫിലിം സോങ് ട്രെയിനിങ് -പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് ഓൺലൈനായും ഓഫ്‌ലൈനായും പഠിക്കുവാൻ അവസരം. Pls call 9072 588860, 9746 588860

#malayalamsilmaongs #competition#filmsongtraining


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!