തല മുതിർന്ന വക്കീൽ..

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

കഴക്കൂട്ടം : തിരുവനന്തപുരത്തത്തെ തല മുതിർന്ന വക്കീൽ അഡ്വ.കെ എസ് നാരായണൻ നായർ അന്തരിച്ചു.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!