ധനവകുപ്പ് 900 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷന്റെ വിതരണം ബുധനാഴ്ച മുതൽ തുടങ്ങും. ഇതിനായി ധനവകുപ്പ് 900 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. അഞ്ച് മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശികയിൽ ഒരു മാസത്തേതാണ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ നൽകുന്നത്.

നേരത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. വിഷു, ഈസ്റ്റർ, റമദാൻ കാലത്തായിരുന്നു വിതരണം.

ഇതിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. പതിവുപോലെ ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ട്‌ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക്‌ അക്കൗണ്ട് വഴിയും, മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നേരിട്ടു വീട്ടിലും പെൻഷൻ എത്തിക്കും. 62 ലക്ഷം ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മസ്‌റ്ററിങ്‌ നടത്തിയ മുഴുവൻ പേർക്കും തുക ലഭിക്കും


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!