മുതലപ്പൊഴി വീണ്ടും..

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

അഞ്ചുതെങ്ങിൽ വീണ്ടും മരണം.മുതാലപ്പൊഴി ഹാർബറിൽ മൽസ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചു.മാമ്പള്ളി സ്വദേശി വിക്റ്റർ (50 )ആണ് മരിച്ചത്.കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നീന്തി രക്ഷപെട്ടു.

ഇന്നലെ മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശക്തമായ മഴനിലനിൽക്കുകയാണ്.ചിന്താതിര എന്ന വള്ളമാണ് മറിഞ്ഞത്.ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് വള്ളം അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!