തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലാണ് ശാർക്കര ക്ഷേത്രം വരുന്നത്.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

ചിറയിൻകീഴ് : പ്രസിദ്ധമായ ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇനി ഭക്തർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി കാണിക്ക സമർപ്പിക്കാം.ഇതിനുള്ള സൗകര്യം നിലവിൽ വന്നു.

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച സ്കാനർ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഈ സൗകര്യം ദേവസ്വം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലാണ് ശാർക്കര ക്ഷേത്രം വരുന്നത്.


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!