റിപ്പോർട്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.

ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോട്ടയം ബ്യുറോയിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്.പുരുഷന്മാർക്ക് മുൻഗണന.താമസസൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.

താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക : 98472 00864


ഈ വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!