പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് - അരുവിക്കര ഡാമിൻ്റെ മൂന്നാം നമ്പർ ഷട്ടർ 10 മണിക്ക് 10 cm ഉയർത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് - അരുവിക്കര ഡാമിൻ്റെ മൂന്നാം നമ്പർ ഷട്ടർ 10 മണിക്ക് 10 cm ഉയർത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

(2020 ജൂലൈ 28, സമയം രാത്രി - 9.17)