ആറ്റിങ്ങലിൽ ഇന്നുമുതൽ എല്ലാ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന സമയം 7.00 മണി വരെ

ആറ്റിങ്ങൽ:  ആറ്റിങ്ങലിൽ  ഇന്നുമുതൽ  എല്ലാ വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന സമയം 7.00 മണി വരെയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി ആറ്റിങ്ങൽപോലീസ് അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണിത് . 
ഓണം പ്രമാണിച്ചു വ്യാപാരികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാദേശികമായി ആറ്റിങ്ങലിൽ 9.00മണി വരെ നൽകിയ ഇളവ് ഇന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആയതിനാൽ എല്ലാ വ്യാപാരികളും 7.00 മണിക്ക് തന്നെ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചു സഹകരിക്കണമെന്നും പോലീസ്,നഗരസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണമെന്നും ആറ്റിങ്ങൽ പോലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു .