പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് : ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നു .

പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് : ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തുന്നു .
അരുവിക്കര ഡാമിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷട്ടർ നിലവിൽ 25 cm ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ അത് 25 cm കൂടി ഉയർത്തുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.