പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷ : തീയതി നീട്ടി.

JOURNAL NEWS DESK


തിരുവനന്തപുരം: കേരള പരീക്ഷാഭവൻ നടത്തുന്ന ഈവർഷത്തെ പത്താംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി നീട്ടി.12/06/2021 വരെയാണ് തിയതി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്.