ഡി.എൽ.എഡ് പരീക്ഷ: വിജ്ഞാപനമായി.

 

തിരുവനന്തപുരം : പരീക്ഷാഭവൻ നടത്തുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡി.എൽ.എഡ്)  I, IV (റഗുലർ) സെമസ്റ്റർ,  I, II, III, IV  (സപ്ലിമെന്ററി) സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളുടെ വിജ്ഞാപനംhttp://  keralapareekshabhavan.gov.inൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂൺ 23നകം വിദ്യാർഥികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം.