ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക്ക് ക്ളാസുകളുമായി ഗായകൻ എം.ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്.

തിരുവനന്തപുരം:  ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക്ക് ക്ളാസുകളുമായി ഗായകൻ എം.ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്. പ്രശസ്ത ഗായകൻ എം.ജി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് ക്ളാസുകൾ. ഒപ്പം പുതിയ ബാച്ചിലേക്കും  (ഓൺലൈൻ ) പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും  അഡ്മിഷനും  ആരംഭിച്ചു.
വിഷയങ്ങൾ:
▪️ കർണാടക സംഗീതം
▪️ സിനിമാഗാനങ്ങൾ
▪️ വയലിൻ
▪️ ഗിത്താർ
▪️കീ ബോർഡ്
▪️ വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ്
▪️ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷന്

 സരിഗമ സ്ക്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്ക്
ഗവ.വനിതാ ഐ ടി ഐ ക്ക് സമീപം.
മാർക്കറ്റ് റോഡ്.
കഴക്കൂട്ടം
തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ: 9037588860 ,  9037 588853