കെ-ടെറ്റ് : ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

 

തിരുവനന്തപുരം : കെ-ടെറ്റ് മെയ് 2021 കാറ്റഗറി 1, 2, 3, 4 പരീക്ഷകളുടെ താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചികകൾ http://www.keralapareekshabhavan.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.