തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് പരിധിയിലെ കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു

തിരുവനന്തപുരം കോര്പറേഷന് പരിധിയിലെ കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവച്ചു.മറ്റു പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല