എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് (L S S/ U S S) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം :   2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന എൽ എസ് എസ് / യു എസ് എസ് (L S S/ U S S) പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 82,424 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ യു എസ് എസ് പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 8,892 പേര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായി. 98,785 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എല്‍ എസ് എസ് പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 27,190 പേര്‍ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അര്‍ഹരായി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തേക്കാള്‍ 13,961 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഈ വര്‍ഷം എല്‍ എസ് എസ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനും 428 പേര്‍ യു എസ് എസ് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിനും അർഹരായി. പരീക്ഷാഭവന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://keralapareekshabhavan.in-ൽ ലഭ്യമാണ്.