പ്ലസ് വൺ ഫലം ജൂലൈ 30ന് 

തിരുവനന്തപുരം:ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാഫലം ജൂലൈ 30ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എസ് എസ് വിവേകാനന്ദൻ അറിയിച്ചു. രണ്ടാം വർഷ ഹയർസെക്കൻഡറി ഫലം കഴിഞ്ഞ 15ന് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.438825 പേരാണ് ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.